III Kongres Forum Związków Zawodowych

Drukuj
Redakcja

W dniach 12-14 maja br. w Bydgoszczy odbywał się III Kongres Forum Związków Zawodowych. W Kongresie uczestniczyli Delegaci naszego Związku.
Obrady Kongresu poświęcone były, między innymi, prezentacji sprawozdania z działalności FZZ i Krajowej Komisji Rewizyjnej, udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz omówieniu ordynacji wyborczej. W trakcie obrad przedstawiono kandydatów do Prezydium i Zarządu Głównego Forum (na Przewodniczącego Forum i Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i jej członków) i przeprowadzono wybory, w wyniku których nowym Przewodniczącym FZZ został Pan Tadeusz Chwałka.
Podczas obrad przyjęta została Deklaracja Programowa Forum na kadencję 2010-2014.
Więcej informacji na stronie FZZ: www.fzz.org.pl

20 maja 2010r.

Polscy marynarze na norweskich statkach

Drukuj
Redakcja

W dniach 5 i 6 maja br. w Sopocie odbyło się Seminarium na temat zatrudniania polskich marynarzy na norweskich statkach.
W Seminarium, zorganizowanym przez Zrzeszenie Armatorów Norweskich oraz norweskie marynarskie związki zawodowe i OZZOiM, uczestniczyli przedstawiciele:
polskiego Rządu: Pani Anna Wypych - Namiotko - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Maciej Grabowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;
polskiej administracji morskiej: Pani Dorota Lost - Siemińska -Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej MI, Pani Iwona Strzeżek - p.o. Naczelnika Wydziału Żeglugi Morskiej MI;
Norweskiego Zarządu Morskiego: Pan Haakon Storhaug - Starszy Radca;
Norweskiego Zarządu Ubezpieczeniowego: Pan Martin Andresen - Dyrektor;
oraz przedstawiciele norweskich firm armatorskich i polskich agencji pośredniczących w zatrudnianiu na norweskie statki.

Czytaj więcej: Polscy marynarze na norweskich statkach

Posiedzenie ITF Fair Practices Committee w Berlinie

Drukuj
Redakcja

W dniach 18 i 19 marca 2010 roku przedstawiciel OZZOiM uczestniczył w posiedzeniu ITF FPC

Na posiedzeniu szczegółowo, punkt po punkcie, omówiono 51 stronicowy raport Grupy Roboczej zawierający poprawki do aktualnie obowiązującej polityki ITF odnośnie systemu FoC. Omawiano także politykę wobec bander narodowych, narodowego kabotażu, a także sprawy dotyczące tzw. Karty Marynarza.
Wprowadzono szereg poprawek do prezentowanych rozwiązań. Tak przygotowany dokument będzie przyjmowany przez Kongres ITF w Meksyku.

Wysłuchano i przyjęto raporty z posiedzeń Sekcji Marynarskiej i Sekcji Dokerów.

W sprawie negocjacji w ramach IBF, które, jak wiadomo, nie zakończyły się konkluzją w roku ubiegłym, zaprezentowano i przyjęto terminarz spotkań negocjacyjnych na 2010 rok.

Ponadto FPC zaaprobował dwa teksty układów zbiorowych pracy, przyjął informację z prac Inspektoratów ITF oraz sprawozdanie z Seafarers' Welfare Fund.

FPC przyjął wnioski złożone przez poszczególne związki zawodowe dotyczące wsparcia ich działań oraz stanowisko w sprawie aktów piractwa na morzu i w sprawie wykonywania przez marynarzy prac przeładunkowych.

7 kwietnia 2010r.

Designed by Free Joomla Templates