Posiedzenie ITF Fair Practices Committee w Berlinie

Drukuj
Redakcja

W dniach 18 i 19 marca 2010 roku przedstawiciel OZZOiM uczestniczył w posiedzeniu ITF FPC

Na posiedzeniu szczegółowo, punkt po punkcie, omówiono 51 stronicowy raport Grupy Roboczej zawierający poprawki do aktualnie obowiązującej polityki ITF odnośnie systemu FoC. Omawiano także politykę wobec bander narodowych, narodowego kabotażu, a także sprawy dotyczące tzw. Karty Marynarza.
Wprowadzono szereg poprawek do prezentowanych rozwiązań. Tak przygotowany dokument będzie przyjmowany przez Kongres ITF w Meksyku.

Wysłuchano i przyjęto raporty z posiedzeń Sekcji Marynarskiej i Sekcji Dokerów.

W sprawie negocjacji w ramach IBF, które, jak wiadomo, nie zakończyły się konkluzją w roku ubiegłym, zaprezentowano i przyjęto terminarz spotkań negocjacyjnych na 2010 rok.

Ponadto FPC zaaprobował dwa teksty układów zbiorowych pracy, przyjął informację z prac Inspektoratów ITF oraz sprawozdanie z Seafarers' Welfare Fund.

FPC przyjął wnioski złożone przez poszczególne związki zawodowe dotyczące wsparcia ich działań oraz stanowisko w sprawie aktów piractwa na morzu i w sprawie wykonywania przez marynarzy prac przeładunkowych.

7 kwietnia 2010r.

Posiedzenie Sekcji Marynarskiej ITF w Berlinie

Drukuj
Redakcja

W dniu 16 marca 2010 roku Delegat OZZOiM uczestniczył w posiedzeniu Sekcji Marynarskiej ITF.

Spośród spraw, jakie znalazły się w programie posiedzenia szczególną uwagę poświęcono: rozszerzającej się pladze piractwa, pracom nad przeglądem konwencji STCW oraz przygotowanym przez Grupę Roboczą propozycjom zmian do polityki ITF wobec systemu FoC.

Raporty z ostatniego roku pokazały, że liczba aktów piractwa wzrasta niepokojąco - na przestrzeni ostatnich trzech lat z 239 w 2006 roku do 406 w 2009 roku. Niestety wzrosła także liczba poszkodowanych marynarzy w związku z aktami piractwa.

Czytaj więcej: Posiedzenie Sekcji Marynarskiej ITF w Berlinie

Wzrost wysokości świadczeń z tytułu pobytu dziecka na zorganizowanym wypoczynku oraz z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Drukuj
Redakcja

Informujemy, iż na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 18 lutego br. został przyjęty budżet na 2010 rok, zwiększający o 25 % świadczenia przyznawane członkom Związku z tytułu:

  • pobytu dziecka członka Związku na zorganizowanej formie wypoczynku - do kwoty 25 zł za dzień,
  • rozpoczęcia przez dziecko członka Związku nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej - do 200 zł.

19 kwietnia 2010r.

Designed by Free Joomla Templates