Ważne informacje dla marynarzy w sprawie kwarantanny

Drukuj
Redakcja

Zrzut ekranu 2020 03 20 o 09.54.30

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

   

Departament Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ (DGM MGM) informuje, że obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

-  rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-  załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim.

Podkreślić jednak należy, że przepis ten dotyczy „przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych” – a zatem przekraczania granicy podczas np. załadunku/rozładunku czy też pobytu na stoczni, gdy marynarz pozostaje członkiem załogi statku morskiego.

Marynarz, który po zakończeniu zatrudnienia zszedł ze statku np. w Hamburgu i udaje się busem do domu na terytorium RP nie przekracza granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, a jako pasażer busa – podlega zatem kwarantannie.

Szczegółowo uregulowano 3 przypadki:

  1. marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu – a więc przypadki zatrudnienia na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi  oraz  na platformach pracujących w systemie pracy ciągłej. Takich osób – ze względu na organizację pracy i konieczność utrzymania promów/ platform w ruchu nie obowiązuje kwarantanna.
  2. kwarantanna nie obowiązuje w przypadku marynarzy, którzy po upływie okresu pracy na statku schodzą ze statku w polskim porcie (a więc nie wykonują już czynności służbowych), ale robią to w celu bezzwłocznej repatriacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji kwarantanna na terytorium RP nie miałaby sensu, skoro po jej zakończeniu marynarz (co do zasady obcokrajowiec, ale też np. Polak mieszkający poza granicami Polski) i tak udaje się poza terytorium RP. 
  3. Natomiast ze względów bezpieczeństwa wszyscy inni marynarze objęci są kwarantanną.

Jak podaje Pan Paweł Krężel, Zastępca Dyrektora DGM MGM: „oczywiście nigdy w przepisach nie da się uwzględnić wszystkich przypadków, stąd zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia  państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. Wedle naszej wiedzy takie zgody są wydawane. Podkreślam jednak, iż SG nie podlega MGMiŻŚ, więc niniejszej wypowiedźi wiadomości nie można traktować jako oficjalnych wytycznych dot. stosowania przedmiotowego rozporządzenia. Decyzję podejmuje każdorazowo SG w oparciu o całokształt sprawy.”

 

Wezwanie do Rządu RP o pilne działania w stosunku do marynarzy

Drukuj
Redakcja

Zrzut ekranu 2020 03 20 o 09.54.30

 

            Marynarze na statkach w żegludze międzynarodowej stali się dziś nie tylko ofiarami pandemii jako ludzie potencjalnie zagrożeni wirusem. Są oni także często podwójnymi ofiarami pandemii. Z jednej strony z powodu decyzji rządów zostali faktycznie zamknięci na statku, jako członkowie ego załogi, bez możliwości, albo z ogromnie utrudnioną możliwością repatriacji po zakończeniu umowy o pracę. Z drugiej strony Ci, którzy jako zmiennicy mieli zacząć pracę, nie mogą na statek dotrzeć w ogóle, albo termin zmiany odsuwa się w. czasie. Do tego dochodzi niepokój ze strony, i tych co na statku, i tych co w domu, o swoich bliskich. Marynarskie związki zawodowe zrzeszone w ITF rozumiejąc czas trudny i niespodziewany dla wszystkich zgodziły się na jednorazowe wydłużenie maksymalnego czasu trwania kontraktu o 30 dni. Jednak oczekują od rządów podjęcia odpowiednich działań i decyzji, aby marynarze mieli prawo i możliwość bezpiecznego zakończenia  i rozpoczęcia umówionego okresu zatrudnienia oraz bezpiecznego i nie odkładanego w czasie powrotu do domu po zakończeniu kontraktu i dojazdu na statek, aby pracę rozpocząć.

W załączeniu wystąpienie polskich marynarskich związków zawodowych do Rządu RP w tej sprawie.

Henryk Piątkowski

Przewodniczący

OZZOiM (Polish Seafarers’ Union)

 

Pismo do MGMiŻŚ 31.03.2020

List otwarty

Designed by Free Joomla Templates