Wnioski o przyznanie świadczeń oraz Regulamin przyznawania świadczeń

Wniosek o wypłatę świadczenia związkowego z tytułu:

  • ukończenia kursu STCW do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj
  • zdarzeń losowych do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj
  • pobytu na zorganizowanym wypoczynku dzieci i młodzieży do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj
  • rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj

 

Regulamin przyznawania świadczeń do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj

 

R E G U L A M I N

przyznawania świadczeń

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy

Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019 r.

 

I.Członek Związku i jego najbliższa rodzina mają prawo do następujących świadczeń z tytułu:
1. urodzenia dziecka członka Związku                                                                                        700,-zł
2. zgonu:

a) członka Związku (świadczenie z tytułu zgonu członka Związku może otrzymać osoba, która pokryła koszty pogrzebu)                                                                                                                           600,-zł

b) małżonka członka Związku                                                                                                       325,-zł

c) dziecka członka Związku do ukończenia 21 roku życia                                                                   325,-zł

d) rodziców członka Związku                                                                                                        220,-zł

3. rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej                                           200,-zł

4. z tytułu pobytu dziecka członka Związku na zorganizowanej formie wypoczynku tj. kolonii, obozie, zimowisku i wczasów do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego                                                             30,- zł/dzień

5. z tytułu ukończenia kursu STCW:

a) indywidualnych technik ratunkowych:

pierwsze świadectwo                                                                                                                     250,-zł

odnowienie                                                                                                                                   140,-zł

b) przeciwpożarowego stopnia podstawowego:
pierwsze świadectwo                                                                                                                     110,-zł
odnowienie                                                                                                                                     80,-zł

c) przeciwpożarowego stopnia wyższego:
pierwsze świadectwo                                                                                                                     140,-zł
odnowienie                                                                                                                                   100,-zł

d) medycznego:
pierwszej pomocy medycznej - basic                                                                                             80,-zł
pierwszej pomocy medycznej - First Aid                                                                                     140,-zł
wyższy medyczny - Medical Care                                                                                               220,-zł
odnowienie wyższego medycznego - Medical Care                                                                      120,-zł

e) bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności wspólnej
pierwsze świadectwo                                                                                                                    120,-zł

f) ratownika

pierwsze świadectwo                                                                                                                    280,-zł
odnowienie                                                                                                                                  150,-zł

g) starszego ratownika
pierwsze świadectwo                                                                                                                    350,-zł
odnowienie                                                                                                                                  200,-zł

h) eksploatacja zbiornikowców stopnia podstawowego
pierwsze świadectwo                                                                                                                    200,-zł
odnowienie                                                                                                                                  120,-zł

i) eksploatacja zbiornikowców stopnia wyższego
pierwsze świadectwo                                                                                                                    220,-zł
odnowienie                                                                                                                                  140,-zł

j) problematyka ochrony statku                                                                                                           pierwsze świadectwo                                                                                                                      80,-zł

LUB

j) zwrot kosztów poniesionych z tytułu wydania świadectwa wg rachunku/dowodu wpłaty

II. Wszystkie świadczenia należne są wyłącznie w przypadku zdarzeń mających miejsce podczas trwania członkostwa w Związku. Świadczenia przysługują członkom Związku, którzy mają na bieżąco opłacane składki członkowskie i posiadają co najmniej dziewięciomiesięczny staż członkowski. W przypadku ponownie przyjętych, staż członkowski przedłuża się do 12 miesięcy. Nie dotyczy przypadków urodzenia martwego dziecka i śmierci dziecka. 

Designed by Free Joomla Templates