III. Podstawą do przyznania świadczenia wymienionego w punktach 1,2 niniejszego Regulaminu jest złożony wniosek udokumentowany aktem USC. W przypadku, gdy o świadczenie z tytułu zgonu członka Związku występuje osoba inna niż współmałżonek, wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego pokrycie kosztów pogrzebu.

IV. Określa się następujące warunki przyznawania świadczenia wymienionego w punkcie 3 niniejszego Regulaminu:

a) świadczenie pieniężne otrzymuje się na dziecko, które rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
b) podstawą do przyznania świadczenia jest złożony wniosek - termin składania wniosku upływa z dniem 30 września roku rozpoczęcia nauki.
c) łączna wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych przyznanych przez Związek w roku podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego ten rok.

V. Określa się następujące warunki przyznawania świadczenia wymienionego w punkcie 4 niniejszego Regulaminu:

a) świadczenie otrzymuje się na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia poczynając od dnia rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej do 31 grudnia roku, w którym kończy 18 rok życia.W przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym z powodu niepełnosprawności świadczenie wypłaca się od stwierdzenia niepełnosprawności. W tym przypadku nie ma zastosowania dolna granica wieku wskazana powyżej.

b) podstawą do przyznania świadczenia jest złożony wniosek wraz z rachunkiem lub dowodem wpłaty (KP). W przypadku potrącenia opłaty za zorganizowany wypoczynek dziecka z listy płac należy przedłożyć zaświadczenie.
c) świadczenie wypłaca się po zakończeniu wypoczynku do wysokości nie przekraczającej udokumentowanych kosztów.
d) łączna wartość świadczeń przyznanych przez Związek w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego ten rok .

VI. Określa się następujące warunki przyznawania świadczenia członkowi Związku wymienionego w punkcie 5 niniejszego Regulaminu:


a) podstawą do przyznania świadczenia jest złożony wniosek wraz z rachunkiem lub dowodem wpłaty (KP) oraz kserokopią świadectwa ukończenia kursu,
b) świadczenie wymienione w punkcie 5 g) stosuje się zamiennie ze świadczeniami wymienionymi w punktach 5 a), b), c), d), e), f).
c) świadczenie przysługuje co 4 lata, licząc od dnia wydania poprzedniego świadectwa.

VII. Prawo do ubiegania się o otrzymanie świadczeń wymienionych w punktach 1, 2 b) c) d), 3, 4, 5 niniejszego Regulaminu wygasa po upływie 6 m-cy od dnia nabycia uprawnień.

VIII. Prawo do ubiegania się o otrzymanie świadczenia wymienionego w punkcie 2 a) niniejszego Regulaminu wygasa po upływie 12 m-cy od dnia nabycia uprawnień.

IX. Wnioski o wypłatę świadczeń można składać osobiście lub przesłać na adres centrali lub międzyzakładowej/zakładowej siedziby Przedstawicielstwa Związku.

X. Wniosek o wypłatę świadczeń - zatwierdza członek Prezydium Krajowej Rady Związku lub Przewodniczący Przedstawicielstwa Związku.

XI. Przyznana kwota świadczenia może być wypłacona na miejscu, bądź przekazana na wskazane we wniosku - konto lub adres.

XII. Koszty przekazania pieniędzy obciążają wnioskodawcę.

Designed by Free Joomla Templates