Drukuj

 

 

     Informujemy, że w dniu 13 marca 2019 r odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne Zarządu Przedstawicielstwa Międzyzakładowego (Zarządu PM) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) przy Urzędzie Morskim (UM) w Gdyni i Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego (GIRM) w Słupsku - z pracodawcą, dotyczące podwyżek płac dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni.

   Ponieważ, do dnia 12.03.2019 r. nie zostało zawarte porozumienie płacowe to, zgodnie z wcześniejszą pisemną zapowiedzią dot. zgłoszenia sporu zbiorowego, Zarząd PM wszedł z dniem 13 marca br. w spór zbiorowy z pracodawcą, przekazując w tym dniu pracodawcy stosowne pismo w tej sprawie. W myśl obowiązujących przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w dniu 13.03.2019 r. odbyły się rokowania w sporze zbiorowym, w czasie których Zarząd PM, po trudnych rozmowach negocjacyjnych z pracodawcą, uzgodnił kwotową podwyżkę płac w wysokości 295 zł brutto na jeden etat pracowniczy (oczywiście z wyrównaniem od 01.01.2019 r.). Tak dobry rezultat prowadzonych negocjacji, o których piszę powyżej osiągnięto dzięki temu, co wymaga podkreślenia, że Zarząd PM nie wyraził zgody na zmniejszenie o 2,3 % przeznaczonej na podwyżki płac kwoty 2.608.000,00 zł, jak chciał tego pracodawca, pismo pracodawcy w załączeniu. Właśnie o ten wskaźnik miała zostać uszczuplona kwota przeznaczona na dodatkowe podwyżki płac dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni! Powołaliśmy się na w tym przypadku na stanowisko Ministerstwa, które było odpowiedzią na pismo OZZOiM. Resort w pełni potwierdził przekazanie całej dodatkowej kwoty na podwyżki (bez uszczuplenia o 2,3%), pismo w załączeniu. Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej, wszystkim pracownikom Urzędu Morskiego w Gdyni zostanie zwiększone wynagrodzenie o wskaźnik inflacji w wysokości 2,3 %. od 01.01.2019 r. i jest to kwota dodatkowa.

     Informujemy, że w rokowaniach w sporze zbiorowym udział brały następujące osoby:

  Ze strony związkowej : Przewodniczący Zarządu PM Czesław Kościerzyński oraz wiceprzewodniczący: Kol. Elżbieta Wawrzynowska, Maciej Bielecki, Tadeusz Klaman oraz członek Komisji Socjalnej Kapitan statku s/v ,,Zodiak”, Marek Nienadowski.

       Ze strony pracodawcy: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, oraz jego trzech zastępców tj. Dyrektor ds. Technicznych, Oznakowania Nawigacyjnego i Inspekcji Morskiej oraz Główny Księgowy, radca prawny oraz rzecznik prasowy UM w Gdyni.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownicy mnożnikowi otrzymają wypłatę podwyżki płac do końca marca br., natomiast pracownicy niemnożnikowi do dnia 10.04.2019r. oczywiście wraz z wyrównaniem od 1stycznia tego roku.

     W związku z zawartym porozumieniem wszczęty spór zbiorowy został zakończony w dniu podpisania porozumienia przez Zarząd PM i pracodawcę. Natomiast, gdyby nie doszło do zawarcia w/w porozumienia to Zarząd PM, zgodnie z art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, miał prawo do podjęcia akcji protestacyjnej.

    Na tym nie kończą się nasze działania planujemy już kolejne! Czeka nas szereg interwencji, spotkań i udziału w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kolejnej podwyżki płac w 2020 r. dla pracowników trzech Urzędów Morskich. Wstępne informacje, dotyczące podwyżek płac w przyszłym roku, zawarte są w piśmie MGIŻŚ z dnia 04 stycznia 2019 r. skierowanym do OZZO i M. Przypominamy, że do tej pory pracownicy UM w Gdyni uzyskali kwotową podwyżkę płac w roku 2016 – 250zł brutto ; 2018 r – 270 zł brutto i w 2019 r. - 295 zł brutto oraz 2,3 % wyrównania inflacyjnego. Negocjacje OZZOiM ze stroną rządową, w sprawie kolejnej podwyżki płac, odbędą się na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w październiku br. Prowadzone będą również negocjacje z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

   Informujemy także o istotnych zmianach dotyczących zakładowych organizacji związkowych, wynikających z obowiązujących od 1 styczna 2019 zmian do ustawy o związkach zawodowych . Szczególnie dotyczy to dodanego w ustawie rozdziału 3a o tytule reprezentatywna organizacja związkowa, gdzie w art. 25(3) określono pojęcie reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z przywołanym art.25(3) zmienionej ustawy o związkach zawodowych nasze Przedstawicielstwo Międzyzakładowe jest jedyną zakładową organizacją związkową działającą w UM w Gdyni spełniającą kryteria reprezentatywnej organizacji związkowej uprawnionej do występowania w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników – członków związku. Reprezentatywność wynika przede wszystkim z odpowiedniej liczby członków związku należących do naszej organizacji. Stąd tak ważne jest wspieranie naszej działalności poprzez aktywną z nami współpracę i zachęcanie do wejścia w nasze szeregi.

     Zapraszamy wszystkich chętnych do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Zwiększanie się liczby członków naszego związku zwiększa skuteczność działania organizacji związkowej i wzmacnia jej pozycję w negocjacjach z pracodawcą w sprawach dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów pracowników. Tak więc im więcej członków naszego związku, tym większa jego siła!

      Przykładem, na skuteczność naszego działania, może być końcowy efekt opisanych wyżej negocjacji płacowych. Przypomnijmy, że pierwsza propozycja Dyrektora UM w Gdyni dotycząca podwyżki kwotowej opiewała na kwotę 120 zł brutto. Dzięki temu, że nasze PM jest reprezentatywne mogło wejść w spór zbiorowy i uzyskać wynik negocjacyjny prawie 2.5 krotnie większy od propozycji pracodawcy w zakresie wysokości kwotowej podwyżki płac, tj. z 120 zł brutto na wynegocjowaną przez nasze Przedstawicielstwo kwotę 295 zł brutto.

 

Nasze Przedstawicielstwo Międzyzakładowe

Jest od wielu lat gwarantem efektywnego i skutecznego działania w obronie zbiorowych i indywidualnych interesów członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy.

 

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Oficerów i Marynarzy

Przewodniczący

Przedstawicielstwa Międzyzakładowego

przy UM Gdynia, GIRM Słupsk

 

 

Pismo Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.02.2019

Pismo Min. GMiŻŚ w sprawie wynagrodzeń terenowej administracji morskiej

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates