Rozporządzenie MZ z dnia 14.03.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego

Print
Written by Redakcja

cdc w9KEokhajKw unsplash 800x450

Koleżanki i Koledzy,
w związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi powrotów marynarzy do domu, przedstawiamy Państwu i Waszym Rodzinom rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2020 zmieniające rozporządzenie z dnia 13.03.2020 dot. ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 
 
Poprawka pkt. 5 brzmi:

"5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej W RAMACH WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH:
1) w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym;
2) przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.”

Dla przypomnienia treść Rozdział 2. § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020:

§ 2.

1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza- niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

!! WYJAŚNIAMY !!
 
Załogi statków wykonując czynności zawodowe/ będąc na statku, nie mają obowiązku poddawania czynnościom przedstawionym w Rozdziale 2 § 2.
Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku marynarzy, powracających do domu ze statku.
Zatem marynarz, przekraczający granicę RP, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, ma obowiązek przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
- adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
- numer telefonu w celu kontaktu z marynarzem,
- odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
Designed by Free Joomla Templates