Informacja

Print
Written by Redakcja

Propozycje ze strony Rządu RP dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, dalekie od oczekiwań pracowniczych i postulatów formułowanych przez związki zawodowe, skutkują narastaniem niezadowolenia, ale też decyzjami do podejmowania radykalnych form protestu.

W naszym kontekście odnosi się to do pracowników administracji morskiej zatrudnionych w Urzędach Morskich w Gdyni i Szczecinie, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa oraz Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego.

Informujemy, że na przełom września i października lub na początku października planowana jest wspólna manifestacja pracowników sfery budżetowej związków zawodowych zorganizowanych w Forum ZZ.

Niezależnie od manifestacji planowanej w ramach naszej Centrali krajowej OZZOiM planuje zorganizowanie pikiety pod kancelarią premiera i złożenie petycji w imieniu pracowników terenowej administracji morskiej z żądaniem wzrostu wynagrodzenia. Uwzględniając zaległość wynikającą z niezrealizowanej w całości przez Rząd obietnicy przeznaczenia dodatkowych środków na podwyżki w latach 2018- 2020.

Ponadto informujemy, że:

Obydwie manifestacje są formalnie zgłoszone i uzyskały zgodę odpowiednich władz.

Aktualnie prosimy o zgłaszanie się chętnych do udziału w ww. manifestacjach w dniach 10 i 11 września i wsparcia protestujących Koleżanek i Kolegów. Zgłosić się można albo do Przewodniczącego Przedstawicielstwa albo do centrali: (tel: 58 620 77 60) do dnia 3 września.