Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

do pobrania:

 

2006.10.01

Dz.U.91.55.236

 

1997.08.08

zm.

Dz.U.1997.82.518

art. 3

1998.09.01

zm.

Dz.U.1997.88.554

art. 5 § 2 pkt 27

1999.09.15

zm.

Dz.U.1999.72.802

art. 84

2001.01.01

zm.

Dz.U.2000.107.1127

art. 4

2002.06.29

zm.

Dz.U.2002.74.676

art. 167

2004.11.23

zm.

Dz.U.2004.240.2407

art. 5

2006.07.24

zm.

Dz.U.2006.104.708

art. 155

 

2006.10.01

zm.

Dz.U.2006.104.711

art. 16

 

USTAWA

z dnia 23 maja 1991 r.

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

(Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.)

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

informacje o jednostce

orzeczenia sądów

tezy z piśmiennictwa

Art. 2. 1. Prawa i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 są reprezentowane przez związki zawodowe.

2. Prawa i interesy pracodawców w sporach zbiorowych mogą być reprezentowane przez właściwe organizacje pracodawców.

informacje o jednostce

tezy z piśmiennictwa

Art. 3. 1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich może reprezentować w sporze zbiorowym interesy stanowiące przedmiot tego sporu.

2. Jeżeli działające w zakładzie pracy organizacje związkowe tak postanowią, w sporze zbiorowym występuje wspólna reprezentacja związkowa.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do reprezentacji interesów zbiorowych w sporach wielozakładowych.

4. W imieniu pracowników zakładu pracy, w którym nie działa związek zawodowy, spór zbiorowy może prowadzić organizacja związkowa, do której pracownicy zwrócili się o reprezentowanie ich interesów zbiorowych.

informacje o jednostce

orzeczenia sądów

tezy z piśmiennictwa

Art. 4. 1. Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników.

2. Jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia.

informacje o jednostce

orzeczenia sądów

tezy z piśmiennictwa

Art. 5. (1)Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy.

informacje o jednostce

orzeczenia sądów

tezy z piśmiennictwa

Art. 6. Przepisy ustawy, w których jest mowa o pracownikach, mają odpowiednie zastosowanie do osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234).

 

Designed by Free Joomla Templates