Negocjacje ze Stowarzyszeniem Armatorów Norweskich (NSA)

Print
Written by Redakcja

wepik photo mode 2022111 12419

 

 

28 oraz 29 listopada br. przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy oraz Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków „Solidarność” przy udziale norweskich związków zawodowych negocjowali ze Stowarzyszeniem Armatorów Norweskich (NSA) układy zbiorowe pracy dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą NIS oraz pod banderami innymi niż norweska (FoC).

W związku z wygaśnięciem porozumienia pomiędzy ZUS i jego norweskim odpowiednikiem (NAV) od 1 października bieżącego roku polscy marynarze zatrudnieni na statkach pod banderą NIS objęci zostali obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w Norwegii. To wiążę się, między innymi, z odprowadzeniem przez polskiego marynarza składki do NAV. Konieczne więc było wypracowanie rozwiązania, które zminimalizuje straty poniesione przez polskich marynarzy.

Strony ustaliły, iż armatorzy w ramach rekompensaty w zaistniałej sytuacji pokryją w całości składkę na ubezpieczenie społeczne marynarzy, bądź opłacą część powstałych kosztów w wysokości 200 USD. Polskie związki zawodowe wystąpiły również z listem intencyjnym do NSA o zatrudnienie marynarzy w oparciu o system stałego zatrudnienia, tam, gdzie obie strony (pracodawca i pracownik) zaakceptują takie rozwiązanie, co ma na celu opłacanie składek w każdym miesiącu i przez to zagwarantować pracownikom korzystanie ze świadczeń przysługującym im ze strony NAV.

Natomiast dla marynarzy zatrudnionych pod banderami innymi niż NIS wynegocjowano 2% podwyżki podstawowego wynagrodzenia na rok 2023 oraz kolejne 2% w roku 2024. O 20 USD do kwoty 200 USD wzrośnie również tzw. Social Security Bonus, czyli dodatek dla marynarzy, który winien być przeznaczony na dobrowolne ubezpieczenie społeczne w Polsce. Ponadto od 2023 r. podniesiony zostanie Subsistance Allowance z 13 do 16 USD.

W oby dwóch układach zbiorowych tj. NIS oraz Model Agreement podniesione zostaną rekompensaty za inwalidztwo i śmierć marynarza. Uzgodniliśmy również korzystniejszy z punktu widzenia marynarza zapis dotyczący macierzyństwa.

Udostępniamy Państwu treść protokołu z negocjacji.

Link do protokołu Protokół NSA 2022.

 protokol NSA 2022_1

 

 

protokol NSA 2022-2.jpg

 protokol NSA 2022-3.jpg

 

 

Designed by Free Joomla Templates