Dot.: notyfikacji rozszerzenia zwolnienia podatkowego marynarzy

Print
Written by Redakcja

owal ozzoim

Dot.: notyfikacji rozszerzenia zwolnienia podatkowego marynarzy – pismo Ministerstwa Infrastruktury Departament Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2022 roku.

Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca:

  1. Federację Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
  2. Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”
  3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy  

podkreśla, że rozszerzenie zwolnienia podatkowego dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach bander spoza UE/EOG jest adresowane wyłącznie do polskich marynarzy. Zdaniem Strony Pracowników rozszerzenie zwolnienia podatkowego zrównuje wszystkich polskich marynarzy w zakresie opłacania podatków w Polsce.

Strona Pracowników podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tym zakresie wyrażane na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego oraz na Komisjach Sejmowych Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.  

Strona Pracowników stoi na stanowisku, że  wyrażenie opinii wskazującej na brak jakichkolwiek korzyści dla armatorów z tytułu rozszerzenia zwolnienia podatku oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Europejską, wprost dotyczące zakresu obowiązków i kompetencji armatorów, spoczywa na Stronie Pracodawców Zespołu Trójstronnego (ZAP) oraz przedstawicielach armatorów zagranicznych zatrudniających polskich marynarzy.
Odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem przeglądu przepisów prawa polskiego dotyczące, między innymi zaświadczeń koniecznych do przedłożenia urzędom skarbowym i zwolnień podatkowych należą do zadań i kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej.
Pozostałe pytania Komisji Europejskiej dotyczące między innymi zgodności z rynkiem wewnętrznym skierowane są bezpośrednio do Strony Rządowej.

Strona Pracowników podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie notyfikacji rozszerzenia zwolnienia podatkowego skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2021r.

Designed by Free Joomla Templates