Czas negocjacji ...

Drukuj
Redakcja

 

w Morskim Terminalu Masowym Gdynia ...

Początek roku to miesiące negocjacji płacowych we wszystkich spółkach działających na terenie Portu Gdynia.

Działające na terenie Portu PM OZZOiM uczestniczyło w negocjacjach w Morskim Terminalu Masowym Gdynia, gdzie po zakończeniu działania pakietu socjalnego już nic nie dzieje się automatycznie. Dobra sytuacja finansowa w Spółce jest efektem pracy całej załogi i pieniądze muszą trafić do wszystkich.

Przy ustalaniu tzw. premii rocznej pojawiły się propozycje Zarządu Spółki mające na celu wg pracodawcy bardziej sprawiedliwy podział kwoty przeznaczonej na premię. Sprzeciw organizacji związkowych był natury formalnej i związany z regulaminem, który obowiązywał przez cały 2017 rok. Przedstawicielstwo zgłosiło swoje wątpliwości co do działania prawa wstecz. Wniosek bez komentarza został przyjęty przez Prezesa. Skutkowało to jednak zmniejszeniem tzw. procentu wypłaty nagrody rocznej. Związki zadeklarowały przystąpienie do negocjacji regulaminu w najbliższym czasie, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłym roku.

Pracownik musi wiedzieć, że założenia prawne regulaminu płacowego są stosowane i nie będą zmieniane na niekorzyść pracowników.

Podczas kolejnej tury negocjacji dotyczącej podwyżek płac Prezes przedstawił przygotowane zmiany do regulaminu nagrody rocznej. Po zapoznaniu się i krótkich rozmowach w gronie związkowym aneks do regulaminu został przyjęty i podpisany przez wszystkie strony.

Negocjacje w sprawie podwyżek płacy zasadniczej nie były łatwe i nie wypełniły apetytu strony związkowej. Prezes zdecydowanie stopował propozycje związkowe wskazując na ciągłe problemy z rytmiką przepływu masy towarowej i niepewność realizacji założeń przeładunku w poszczególnych grupach towarowych. Nie bez znaczenia są też koszty obsługi statków, które są ściśle związane z parkiem maszynowym i koniecznością modernizacji oraz remontami. Ważnym elementem kosztów są również planowane nowe inwestycje, bez których trudno mówić o rozwoju Spółki, jak również obsługa coraz większych zadań przeładunkowych. Pracownicy otrzymają wyrównanie od 01.01.2018 roku.

Po negocjacjach, dyskusji w gronie strony związkowej i obliczeniach dokonanych przez Zarząd zostało podpisane porozumienie, które, jak to powiedziano – nie satysfakcjonuje żadnej ze stron, ale jest wynikiem rozsądku i perspektywicznego myślenia o Spółce. Jednym z elementów podpisanego porozumienia są pieniądze na socjalne potrzeby pracowników i ich rodzin. Jest to zwiększenie funduszu socjalnego, tzw. odpisu podstawowego.

 

... i w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ZMPG S.A. działa już kolejny rok pod nowym Zarządem – Prezes Zarządu Adam Meller, Wiceprezes Zarządu Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu Grzegorz Dyrmo.

Uczestnikami negocjacji ze strony związkowej byli Zenon Wiszowaty i Tadeusz Urbaniak – NSZZ „Solidarność”, Andrzej Biernacki i Halina Hołówko – WZZ PGM i Mirosław Jastrzębski PM OZZOiM. Stroną organizacyjną zajmowała się Kierownik Kadr Pani Agnieszka Pruska.

Negocjacje płacowe odbywają się tzw. pakietem. Zestaw pakietu obejmuje nagrodę roczną, podwyżkę płacy zasadniczej oraz odpis na cele socjalne jako uzupełnienie odpisu podstawowego. Dzięki tym dodatkowym odpisom można realizować zadania takie jak: dopłata do żłobków i przedszkoli, a także karta MultiSport, która w niektórych grupach pracowników zyskała sobie powodzenie i pracownicy korzystają chętnie z zajęć sportowych na siłowniach i basenie. Zarząd już podczas wcześniejszych rozmów o działalności socjalnej obiecał odpowiednie wsparcie dla zwiększenia funduszu, więc pozostało to tylko potwierdzić w porozumieniu.

Ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe na koniec 2017 wniosek związków nie był chyba zaskoczeniem. Wnioskowaliśmy o maksymalny procent nagrody rocznej zgodny z regulaminem. Sugestie poszły nawet dalej, aby Zarząd ze swojej strony podwyższył nagrodę roczną. Odpowiedź zarządu trochę nas zaskoczyła. Podobno Rada Nadzorcza uważa, że płace w Porcie Gdynia są wystarczająco wysokie i porównując z innymi zakładami nie mamy co narzekać. Ale to Port i jego załoga wypracowała odpowiednio wysoki zysk, który kwalifikuje wynik w tabeli jako kolejny rekord. Dziwna postawa Rady po raz kolejny została z dezaprobatą przyjęta przez związkowców. 

Pierwsza część pakietu była zatwierdzona, podwyżki płacy zasadniczej to drugi niezwykle ważny element dla większości pracowników spółki. Niestety nie wszyscy podlegają jakby tym samym regulacjom płac. Jest dość duża grupa pracowników, która już skorzystała z przywilejów podwyżek i przegrupowań związanych ze zmianami na stanowiskach, dotyczy to nowo przyjętych pracowników. Suma na przegrupowania podobna jak w zeszłym roku. Ograniczenie liczby pracowników objętych podwyżką spowoduje jednak nieznaczny wzrost procentowy podwyżki. Jednak ze względu na to, że pracownicy otrzymali swoją podwyżkę od 01.04.2018 roku stawia pracowników, którzy już otrzymali podwyżki w jeszcze lepszej sytuacji. Niestety, podwyżki z końca lutego były wyższe niż te negocjowane przez związki.

Dziwi nas postawa Zarządu, który rozprowadza informacje o tym, że związki blokują podwyżki dla niektórych pracowników. Tym bardziej, że wspólną decyzją Zarządu i związków zawodowych zapisano w porozumieniu – negocjowana podwyżka dotyczyć będzie grupy 250 osób.

Ostatnim elementem, który rozpatrywaliśmy była, nie zwiększana od wielu lat, stopa procentowa dodatków nocnych. W porozumieniu uzyskaliśmy nową wartość 0,45%. To dobra informacja dla pracowników pracujących w nocy.

Odbiciem negocjacji jest porozumienie pozwalające na uruchomienie wszystkich elementów omówionych powyżej. Pierwsze pieniądze jakie trafiły do pracowników jeszcze przed świętami pochodziły z nagrody rocznej.

 

                                                                             Mirosław Jastrzębski 

                                                                     Przewodniczący PM OZZOiM przy ZMPG S.A.

 

 

Negocjacje płac w terenowej administracji morskiej zakończone

Drukuj
Redakcja

 

Mamy przyjemność poinformować, że Związek zakończył negocjacje podwyżek płac dla pracowników terenowej administracji morskiej, to jest: urzędów morskich i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Chodzi o środki przyznane dodatkowo na ten cel w ustawie budżetowej na 2018 rok. To, że w tym roku pojawiły się pieniądze dla pracowników administracji morskiej to wyłączna zasługa naszego Związku. Tak, mam śmiałość to powiedzieć.

 

Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że bez zaangażowania w sprawę pomorskich posłów Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim Pani Poseł Doroty Arciszewskiej – Mielewczyk, za co należą się Pani Poseł szczególne podziękowania od pracowników terenowej administracji morskiej oraz Posła Marcina Horały, tych środków nie byłoby. Poparli nasze działania i w Sejmie i w ministerstwie odpowiedzialnym za finanse publiczne. Przychylność i zrozumienie Ministerstwa GMiŻŚ też odegrały tu swoją rolę.

 

I ministerstwo i posłowie zapewniają, że to pierwsza rata, że w przyszłym roku będą podobne kwoty. Będą czuli nasz oddech na karkach. O tym możemy Koleżanki i Kolegów zapewnić.

 

Ale warto pamiętać, że związek zawodowy jest silny siłą swoich członków.
Im jest nas więcej, im większy stanowimy potencjał, tym lepsze skutki naszych działań.

 

Najwcześniej, bo w dniu 5 marca br. uzyskaliśmy porozumienie w Urzędzie Morskim w Szczecinie, gdzie wzrost wynagrodzeń wyniósł po 250,00 złotych na każdego pracownika i zostanie wypłacony z wyrównaniem od 1 stycznia 2018.

 

W dniu 19 marca br. w Urzędzie Morskim w Gdyni nastąpiło podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy dotyczący płac. Ostatecznie uzgodniona kwota podwyżki na każdego pracownika wyniosła 270,00 złotych i zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 stycznia 2018.

 

W Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa również na mocy zawartego w dniu 19 marca br. porozumienia OZZOiM zakończył spór zbiorowy. Tutaj uzyskany przez nas wzrost wynagrodzenia zasadniczego to kwota 340,00 złotych na każdego zatrudnionego proporcjonalnie do wysokości etatu z wyrównaniem od 1 stycznia 2018.

 

Koleżankom i Kolegom z Zarządów Przedstawicielstw przy UM w Gdyni, MSPiR w Gdyni i Inspektoratu w Szczecinie, a zwłaszcza naszym lokalnym liderom: Kol. Czesławowi Kościerzyńskiemu, Kol. Konstantemu Michałowskiemu i Kol. Kazimierzowi Wójcikowi, gratuluję sukcesu i dziękuję za porządnie wykonaną robotę.

 

Gdynia, 22.03.2018

                                                                                                           

                                                                                                                Henryk Piątkowski

 

                                                                                                     Przewodniczący OZZOiM                                                                             

                                                           

 

Designed by Free Joomla Templates