1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

Drukuj
Redakcja

 

 

Dzień 1 listopada to w polskiej tradycji dzień wspominania i oddawania czci zmarłym, bliskim, przyjaciołom, kolegom, tym, co już po drugiej stronie...

W Szczecinie reprezentanci naszego Związku złożyli wiązankę oraz zapalili znicze Tym, Którzy Odeszli Na Wieczną Wachtę pod Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Cześć Ich pamięci i wieczny spokój.

 

        Zaduszki1           Zaduszki 3   

        Zaduszki 4         Zaduszki 5

                                     Zaduszki

Przypomnienie o terminie wymiany dokumentów

Drukuj
Redakcja

 

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2016 upływa termin ważności dyplomów marynarzy zatrudnionych w żegludze międzynarodowej. Jeśli ktoś jeszcze nie dokonał wymiany, powinien się pospieszyć.

Jednocześnie informujemy, że nie wygasa termin ważności dyplomów w rybołówstwie morskim. Pozostają one ważne na czas, na jaki zostały wydane.

Poniżej  znajdziecie Państwo oficjalne stanowisko Rządu RP w tej sprawie: 

dokumenty rybackie

 

H. Piątkowski

 

 

Informacja w sprawie PIT

Drukuj
Henryk Piątkowski

 

 W dniu 13 października br. w ramach dyskusji z przedstawicielami MGM i ŻŚ nad zmianami do ustawy o pracy na morzu omawiano, między innymi, kwestie podatków dochodowych płaconych przez marynarzy.

Ostatecznie sformułowany projekt zapisu, zmieniający dotychczasowy, jest następujący, (prezentujemy pełny tekst aktualnie obowiązujący, z uzgodnionym skreśleniem):

Art. 118. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 21:

1)            w ust. 1 po pkt 23b dodaje się pkt 23c w brzmieniu:

"23c)     dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183  dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na:

a)            holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,

b)           pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;"

Jeśli taki zapis przejdzie, będzie to znaczyć , że dochody z pracy na statkach morskich, niezależnie od bandery statku, będą zwolnione z podatku dochodowego

Tematem dłuższej dyskusji był także aktualny tryb postępowania urzędów skarbowych odmawiających marynarzom prawa do ulgi abolicyjnej oraz kwestie nadmiernych żądań ze strony administracji skarbowej w zakresie dokumentów, jakich żądają od marynarzy przy wniosku o ograniczenie zaliczek na podatek dochodowy.

W obydwu powyższych sprawach ogromnego wsparcia dotychczasowym działaniom związku udzieliła inicjatywa Pani Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, która z determinacją i ogromnym zaangażowaniem działa w tej sprawie i wywiera presję na Ministerstwo Finansów. Pani Poseł była obecna na spotkaniu i także tutaj stanowczo i jednoznacznie zajmowała stanowisko w sprawie potrzeby pilnego zakończenia dotychczasowej praktyki administracji podatkowej w stosunku do marynarzy.

Szerszą informację z proponowanych przez stronę związkową zmian do aktualnie obowiązującej ustawy o pracy na morzy przekażemy wkrótce.

H. Piątkowski

Designed by Free Joomla Templates